واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم

چکیده این پژوهش با هدف مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو  به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. از این رو، تیمار آبیاری در سه سطح بدون آبیاری و آبیاری در هر یک از مراحل گلدهی و پر شدن دانه­ها و پنج رقم جو شامل محلی، آبیدر، وال...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جواد حمزه ئی, محسن سیدی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tabriz 2014-01-01
Series:Journal of Agricultural Science and Sustainable Production
Subjects:
Online Access:http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_798_cda486e1180dae487e3d4d230cfd1310.pdf