تعیین هویت سویه‌های Clostridium chauvoei جدا شده از شیوع شاربن در ایران

Bibliographic Details
Main Authors: م. اردهالی, م. خلیلی, ح. دوران
Format: Article
Language:English
Published: Razi Vaccine and Serum Research Institute 1971-02-01
Series:Archives of Razi Institute
Online Access:http://archrazi.areeo.ac.ir/article_108704_f9aad6f1a3f766c825e1cd90f5a5462a.pdf