اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد آفتابگردان در منطقه دیم کالپوش شاهرود آزمایشی بر اساس طرح  بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در تناوب آفتابگردان- گندم-آیش-آفتابگردان اجرا شد.  تیمارهای خاک‌ورزی شامل شخم با گاوآهن قلمی در بهار، شخم با گاوآهن برگرداندار،کم خا...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: زین العابدین شم آبادی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tabriz 2014-02-01
Series:Journal of Agricultural Science and Sustainable Production
Subjects:
Online Access:http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_760_c9b06589f502c4d20ade6e18f4c2a2e1.pdf