تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم

کشت مخلوط گرامینه با لگوم به عنوان یکی از روش‌های افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح تلقی می گردد. این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک و جو به مدت 3 سال زراعی (1382 لغایت 1385) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به اجرا در آم...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل اصغری میدانی, اسماعیل کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2014-12-01
Series:پژوهشهای زراعی ایران
Subjects:
Online Access:https://jcesc.um.ac.ir/article_36870_a23fbc792955b4d1558d7a9cc4f8305b.pdf