تعیین ویژگی سویه‌های کلستریدیوم ادماسین جدا شده از موارد بیماری سیاه در گوسفندان ایران

Bibliographic Details
Main Authors: م. اردهالی, م. موسوی, رضا پیله چیان
Format: Article
Language:English
Published: Razi Vaccine and Serum Research Institute 1989-02-01
Series:Archives of Razi Institute
Online Access:http://archrazi.areeo.ac.ir/article_108980_10aa32c6cfabcceb17e932a00c312f94.pdf